THƯ CHÚC TẾT CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | PIST