AASC là đơn vị Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính PIST năm 2015 | PIST