THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG | PIST